Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • niektóre dokumenty archiwalne opublikowane przed 23.09.2018 r. nie są dostępne cyfrowo,
  • dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach nie jest uprawnione, np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic przygotowane za pomocą programu Legislator nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Szymańska, poczta@uszatek.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 519 326 280.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach znajduje się przy ulicy Żytniej 13/17 – wejście główne do przedszkola niedostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu do przedszkola- na drzwiach wejściowych znajduje się czytnik kart umożliwiających wejście do placówki. Po otwarciu drzwi wchodzimy do głównego holu gdzie znajdują się szatnie.
  2. Hol główny jest dostępny, w budynku brak windy, jak również toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się po obu bokach holu schody prowadzące na wyższą kondygnacje oraz do piwnicy.
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, drogi ewakuacyjne).
  4. Na parkingu przedszkola brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
  7. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń dla osób słabowidzących.

metryczka


Wytworzył: Bogusława Szymańska (21 września 2020)
Opublikował: Bogusława Szymańska (22 września 2020, 18:41:43)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 4

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2403