Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Miasta Pabianice.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-17.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Szymański, publikacje@um.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 22 54 683.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek ul. Zamkowa 16 (budynek główny)
  • Do budynku od ul. Zamkowej prowadzi wejście wyposażone w automatyczne drzwi przesuwne oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
  • Przed wejściem, na filarze, jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Hol na parterze budynku dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku, z możliwością ich obsługi w Informacji, Biurze Obsługi Interesantów oraz w kasach;
  • Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób korzystających z wózka oraz sala przystosowana do obsługi tych osób;
  • Na parterze usytuowane jest stanowisko z pętlą indukcyjną dla osób niedosłyszących;
  • W budynku brak jest windy – bariera architektoniczna i informacji głosowych;
  • Przed budynkiem usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • W budynku można korzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu.
 2. Budynek ul. Narutowicza 33
  • Przed wejściem na teren Urzędu, na filarze przy furtce, jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Od furtki do budynku prowadzi chodnik wykonany z kostki bezfazowej, który osobom o szczególnych potrzebach umożliwia bezpieczną komunikację;
  • Pierwsze wejście od lewej strony prowadzi do wydziałów Urzędu, które znajdują się na pierwszym piętrze budynku;
  • W budynku brak jest windy – bariera architektoniczna i informacji głosowych;
  • Klatka schodowa, prowadząca na piętro, oznaczona jest pasami kontrastowymi doprowadzającymi do schodów, które posiadają kontrastowe oznaczenie stopni;
  • Osoba o szczególnych potrzebach może przywołać pracownika za pomocą domofonu zamontowanego na zewnątrz, z prawej strony drzwi wejściowych do budynku;
  • Osoba o szczególnych potrzebach może udać się do wejścia z prawej strony, oznaczonego: „Straż Miejska”, gdzie na parterze znajduje się sala obsługi;
  • W sali obsługi zamontowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących;
  • Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 3. Budynek ul. św. Jana 4
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób o szczególnych potrzebach, w tym korzystających z wózka;
  • Wydziały Urzędu znajdują się na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze budynku, do których prowadzą schody – bariera architektoniczna;
  • Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku znajduje się pętla indukcyjna;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 4. Budynek ul. św. Jana 10
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w tym korzystających z wózka, a dalej schody – bariera architektoniczna;
  • Parter i pierwsze piętro budynku zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna. Na drugim piętrze znajdują się wydziały Urzędu Miejskiego;
  • Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku brak jest windy i informacji głosowych;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 5. Budynek ul. Kościuszki 18
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób o szczególnych potrzebach, w tym korzystających z wózka, a dalej schody – bariera architektoniczna;
  • Parter i pierwsze piętro budynku zajmuje Wspólnota mieszkaniowa. Na drugim piętrze znajduje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego;
  • Brak jest podjazdu i windy – bariera architektoniczna;
  • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 6. Budynek ul. Kościuszki 22-26
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób o szczególnych potrzebach, w tym korzystających z wózka, a dalej schody – bariera architektoniczna;
  • Parter zajmuje organizacja pozarządowa, która prowadzi noclegownię i schronisko dla osób bezdomnych;
  • Na pierwszym piętrze znajduje się Wydział Urbanistyki Urzędu Miejskiego;
  • Brak jest podjazdu i windy;
  • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.

Deklaracje dostępności poszczególnych stron podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Miasta Pabianice zamieszczone są bezpośrednio na ich stronach:

metryczka


Wytworzył: Dariusz Szymański (22 września 2020)
Opublikował: Dariusz Szymański (22 września 2020, 20:54:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Pabianicach

Ostatnia zmiana: Dariusz Szymański (17 kwietnia 2024, 08:33:20)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18600