Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

    Żłobek Miejski w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Pabianicach.

Dane teleadresowe siedziby jednostki:

telefon: 42 215-15-06

faks: 42 215-46-37

E-mail: sekretariat@zlobekmiejski.pabianice.pl

Adres korespondencyjny: 95-200 Pabianice, ul. Stanisława Moniuszki 146

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-12.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


  • Niektóre publikacje moga nie posiadać prawidłowej konfiguracji nagłówków
  • Nie wszystkie pliki są w całości dostępne cyfrowo
  • Do niektórych dokumentów publikowanych przed wejściem w życie ustawy nie mamy już dostępu


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, Winiarska Violetta, dyrektor@zlobekmiejski.pabianice.pl . Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 215-15-06 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna

Żłobek Miejski w Pabianicach mieści się przy ulicy Stanisława Moniuszki 146 - siedziba i Filia przy ul. Piotra Skargi 70. Jest zgodność architektoniczna obu budynków, tj. budynki są (wolnostojące, jednokondygnacyjne, posiadają dwa wejścia główne oraz wejście gospodarcze).


Grupy dziecięce znajdują się na parterze i pierwszym piętrze

Brak wydzielonego parkingu dla petentów i osób niepełnosprawnych. Jest możliwość zaparkowania przy ulicy

Teren obu placówek zabezpieczony jest ogrodzeniem na który można dostać się przez zamykaną furtkę.

Drzwi do budynku są zamykane. Wejście umożliwia domofon zamontowany na wysokości 1,30 m.

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie jednostek znajduje się plac zabaw.

Dostęp do budynków umożliwia podjazd dla wózków i wejście na poziomie chodnika.

Na pierwsze piętro prowadzą schody. Brak windy czy platformy przyschodowej.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


metryczka


Wytworzył: Winiarska Violetta (21 września 2020)
Opublikował: Katarzyna Szewc (21 września 2020, 22:57:15)
Podmiot udostępniający: Żłobek Miejski

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szewc (13 lutego 2021, 19:29:26)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18102